The most dangerous phrase is: “We’ve always done it this way”.

Change Management of veranderingsmanagement is het proces dat zich focust op het veranderen van de structuur en/of de werkwijze van de onderneming. Daarbij zijn analyses van de huidige situatie cruciaal. Volgende zaken moeten in kaart gebracht worden: de algemene organisatiestructuur en/of -processen, de bestaande bedrijfscultuur, de attitude van medewerkers op elk niveau, beschikbare middelen en resources, … Meestal is het de bedoeling om de efficiëntie en effectiviteit van de organisatie te verhogen.

leiderschapstraining leadership training cowize

Verandering hoeft zich niet alleen te manifesteren bij problemen!

Het is gericht op verleden, heden én toekomst. Change kan gericht zijn op interne procesbeheersing als op strategische doelstellingen.

Groei gaat altijd over het creëren van meer of nieuwe opportuniteiten.

Change leunt aan bij Growth Management. Er is een rechtstreeks verband met de impact van evolutie (groei) en revolutie (weerstand). Change is meer gefocust op operationele en procesmatige implementatie van acties om de vooropgezette groei- en/of andere doelstellingen te behalen. Het één kan niet zonder het ander: if you resist change, you resist growth.

The first step towards getting somewhere is to decide you are not willing to stay where you are.

Change wordt niet altijd verwelkomd in een bedrijf! Sommige veranderingen leveren weerstand op bij de directie of de medewerkers.

Ongeacht of ze nu goed of slecht lijken, er komen nieuwe dingen tot stand.. Change houdt heel veel positieve aspecten in zoals behoud of versterken van een concurrentievoordeel, stimuleren van innovatie, ontwikkelen van nieuwe producten of vaardigheden, verhogen van ownership en commitment bij medewerkers, …

Change levert altijd nieuwe opportuniteiten!

Change Management faciliteert de organisatorische transitie. Het zorgt ervoor dat er draagvlak ontstaat om veranderingen door te voeren en het leert je om te gaan met weerstand.

Change doorvoeren zonder draagvlak is dodelijk voor de organisatie!
Het is een must om rekening te houden met de menselijke factor.

Wij horen regelmatig: “alles loopt goed, we hebben geen nood aan verandering.”

Ook al doet men nog zo zijn best, zoals eerder aangegeven is change gericht op verleden, heden én toekomst. Je hebt er dus niet altijd zelf controle over.

Denk maar eens aan volgende uitdagingen:

  • Economische of politieke crisis

  • Mee moeten gaan met nieuwe technologieën

  • Identificeren van nieuwe opportuniteiten en deze willen implementeren

  • Omgaan met interne en/of externe druk

  • Fusies en overnames

  • Geplande stopzetting van producten en/of diensten

  • Sluiting van afdelingen

Bij inefficiëntie van bepaalde afdelingen, business units, teams, is het ons inziens noodzakelijk om tijdig een goed onderbouwd change project te starten. Je hebt mogelijks geen controle over toekomstige fluctuaties. Verandering dringt zich in dit geval automatisch op. De hamvraag is dan: hebben wij de juiste middelen, structuren, cultuur en mensen om verandering te managen? Dit onderzoek bereidt je voor en vrijwaart jouw concurrentiepositie.

Onze modus operandi

Cowize treedt op als strategisch CHANGE partner vanuit een lange termijn visie op maat van jouw onderneming.

Een strategisch partnership ondersteunt jouw change projecten vanuit onze externe en frisse blik. Betekent dit dat je niet van ons afkomt? Hell no!

Het is onze persoonlijke doelstelling om mee te denken, te ondersteunen, te adviseren en jou én je organisatie te begeleiden tijdens een change traject zodat een optimale output gerealiseerd wordt.

1

Intake

Vanuit een diepgaand intake gesprek (dikwijls met verschillende afdelingen in de organisatie) bepalen wij de prioriteiten en verzamelen we allerlei informatie om een advies te kunnen opstellen.

“Information only leads to power if you can take action with it.”

2

Advise

Op basis van alle verzamelde informatie maken wij een adviesplan op waarin wij concrete actiepunten verwerken en waarbij wij ons baseren op de knowhow van de “AS IS” situatie t.o.v. de gewenste “WILL BE” situatie.

“You can’t build a reputation on what you’re going to do.”

3

Offer

Vanuit het goed onderbouwd actieplan, maken wij een offerte op maat op waarin milestones duidelijk worden aangegeven. Uiteraard komen wij deze offerte persoonlijk toelichten zodat een onderlinge dialoog eventuele aanpassingen en specifieke of acute focuspunten mogelijk maakt.

“We do it together.”

4

Implementation

Hier bieden wij onze klanten de keuze om te bepalen tot op welk niveau Cowize wordt ingezet voor de implementatie van het change plan. We kunnen mensen binnen de organisatie begeleiden, bijsturen en opvolgen bv. We kunnen ook zelf het volledige change project leiden als interim manager voor jouw organisatie. Uiteraard volgen wij de algemene implementatie op a.h.v. een vooraf afgestemd tijdsplan.

“Organizations are succesful because of good implementation, not only because of good plans.”

EMPOWER YOUR BUSINESS,
GET RESULTS.